نمونه قرارداد طراحی سایت فروشگاهی

 

طراحی سایت طراحی وب سایت  طراحی سایت تهران  شرکت طراحی سایت

شرکت های طراحی سایت جهت تنظیم قرارداد طراحی سایت فروشگاهی خود موظف به درج یک سری تعهدات و قوانین و مقرارت می باشند که از جمله ی این قوانین می توان به موارد زیر اشاره نمود:

  • مشخصات طرفین در قرارداد طراحی سایت فروشگاهی
  • موضوع پروژه در قرارداد طراحی سایت فروشگاهی
  • نوع طراحی سایت در قرارداد طراحی سایت فروشگاهی
  • مبلغ نهایی پروژه در قرارداد طراحی سایت فروشگاهی
  • مدت اتمام پروژه در قرارداد طراحی سایت فروشگاهی
  • شرایط پرداخت در قرارداد طراحی سایت فروشگاهی
  • مراحل اجرای پروژه در قرارداد طراحی سایت فروشگاهی
  • تعهدات مجری در قرارداد طراحی سایت فروشگاهی
  • تعهدات کارفرما در قرارداد طراحی سایت فروشگاهی

 

 

مراحل اجرای پروژه در قرارداد طراحی سایت فروشگاهی عبارتند از:

مرحله اول: پرداخت مبلغ براساس شرایط تعیین شده در قرارداد طراحی سایت فروشگاهی

مرحله دوم: اخذ اطلاعات اولیه و سفارش های درخواستی کارفرما در قرارداد طراحی سایت فروشگاهی

مرحله سوم: طراحی اولیه موضوع پروژه توسط مجری طرح در قرارداد طراحی سایت فروشگاهی

مرحله چهارم: تایید نمودن یکی از طرح های پیشنهادی در قرارداد طراحی سایت فروشگاهی

مرجله پنجم: اجرای تغییرات احتمالی کارفرما بر روی طرح اولیه ی پیشنهادی و تایید نهایی آن در قرارداد طراحی سایت فروشگاهی

 

 

مراحل پرداخت در طراحی سایت فروشگاهی عبارتند از:

مرحله اول: پرداخت مرحله ی دوم مبلغ درج شده ی پروژه در قرارداد طراحی سایت فروشگاهی

مرحله دوم: درج دقیق اطلاعات تکمیلی مورد نیاز شرکت طراحی سایت در قرارداد طراحی سایت فروشگاهی

مرحله سوم: کامل نمودن موضوع قرارداد توسط شرکت طراحی سایت مربوطه در قرارداد طراحی سایت فروشگاهی

مرحله چهارم: پیاده سازی تغییرات نهایی کارفرما و تایید نهایی توسط کارفرما در قرارداد طراحی سایت فروشگاهی

مرحله پنجم: پرداخت مرحله سوم مبلغ تعیین شده در قرارداد طراحی سایت فروشگاهی

مرحله ششم: ارائه ی موضوع نهایی، نام کاربری و رمز عبور و.. در قرارداد طراحی سایت فروشگاهی

براساس تمامی موارد ذکر شده قرارداد طراحی سایت فروشگاهی تنظیم می گردد. اجرای تمامی قوانین و مقررات توسط خریدار و فروشنده جهت پیشبرد صحیح روند طراحی سایت فروشگاهی ضروری می باشد.